Procedura bezpieczeństwa

 

Procedura bezpieczeństwa dla rodziców dzieci uczęszczających do Przedszkola Niepublicznego

„Akademia Jasia i Małgosi” w Olsztynie obowiązująca w trakcie pandemii COVID-19

 

 1. Rodzice posyłają dziecko do przedszkola dobrowolnie, mając świadomość obecnej sytuacji epidemicznej.
 2. Do przedszkola dzieci przyprowadzane /odbierane są wyłącznie przez rodziców/opiekunów prawnych. W szczególnych przypadkach możliwe jest upoważnienie jednej osoby do przyprowadzania/odbierania dziecka. Osoba zgłoszona jest zobowiązana podpisać odpowiedni dokument upoważnienia i określić szybką drogę komunikacji z przedszkolem na wypadek zachorowania na COVID-19.
 3. Rodzice mają obowiązek przyprowadzania do przedszkola dziecka zdrowego bez żadnych objawów chorobowych.
 4. Rodzice są zobowiązani do śledzenia wszelkich komunikatów ukazujących się na stronach internetowych Głównego Inspektora Sanitarnego, Kuratorium Oświaty, Ministerstwa Zdrowia, stronie internetowej przedszkola oraz na tablicy ogłoszeń w przedszkolu.
 5. Rodzice są zobowiązani do stosowania się do zaleceń przekazywanych ustnie, telefonicznie, mailowo przez dyrektora i osoby opiekujące się dziećmi w przedszkolu.
 6. Rodzice przyprowadzając dziecko do przedszkola przekazują je wyznaczonemu pracownikowi przedszkola w wejściu głównym.
 7. W strefie buforowej obowiązuje rodziców zasłanianie ust i nosa.
 8. Rodzice odbierają dziecko od pracownika przedszkola w pierwszym korytarzu oznaczonym jako strefa buforowa, nie przekraczając jej.
 9. Rodzice przyprowadzający lub odbierający dziecko, przed wejściem do strefy buforowej, oczekują na zewnątrz budynku, zachowując bezpieczną odległość między osobami wynoszącą 2 m.
 10. Rodzice stosują się do poleceń wydawanych przez pracowników przedszkola odpowiedzialnych za bezpieczeństwo zdrowotne dzieci.
 11. W uzasadnionych, jednostkowych przypadkach związanych z koniecznością wejścia do przedszkola rodzice (opiekunowie) zachowują dystans społeczny w odniesieniu do pracowników przedszkola jak i innych dzieci i ich rodziców wynoszący min. 2 m oraz są zabezpieczeni ochroną ust i nosa ( maseczka lub przyłbica).
 12. Ogranicza się przebywanie w przedszkolu osób trzecich do minimum, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności ( osłona ust i nosa, dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe).
 13. Za zgodą dyrektora, w przypadku odbywania prze dziecko okresu adaptacyjnego, dopuszcza się obecność rodzica na terenie placówki z zachowaniem wszelkich środków ostrożności
  ( m.in. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk; tylko osoba zdrowa, w której domu nie przebywa osoba na kwarantannie lub w izolacji).
 14. Dzieci nie przynoszą do przedszkola i nie zabierają do domu żadnych niepotrzebnych przedmiotów czy zabawek.
 15. Do przedszkola dzieci przyprowadzane /odbierane są wyłącznie przez osoby zdrowe, nie pozostające w izolacji lub kwarantannie.
 16. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych, nie wolno przyprowadzać dziecka do przedszkola.
 17. Rodzice kontaktują się z przedszkolem wyłącznie drogą telefoniczną: 89 511 93 32 lub 572 470 602 lub 572 470 603 oraz mailowo: akademiajasiaimalgosi@gmail.com
  Wszelkie aktualne informacje i zalecenie ukazują się na internetowej stronie:
  facebook.com/akademiajasiaimalgosi
 18. Przedszkole uzgadnia z rodzicami sposób szybkiej komunikacji. Rodzice podają bezpośredni numer telefonu kontaktowego oraz e-mail. Zobowiązują się jednocześnie do odbierania telefonu i stosowania się do przekazanych zaleceń.
 19. Rodzice wyrażają zgodę na pomiar temperatury ciała dziecka każdorazowo w ciągu dnia, oraz – jeśli zaistnieje taka konieczność – w przypadku pogorszenia samopoczucia dziecka.
 20. Jeśli dziecko będzie wykazywało niepokojące objawy chorobowe, zostanie odizolowane w bezpiecznym, wyznaczonym miejscu, a rodzice zostaną niezwłocznie powiadomieni w celu pilnego odebrania dziecka z przedszkola.
 21. Do czasu odebrania przez rodziców dziecko przebywa pod opieką wyznaczonego pracownika przedszkola.
 22. Rodzice dzieci są informowani o tym, że w sytuacji wystąpienia zakażenia lub jego podejrzenia u dziecka, jego rodziców lub pracowników, przedszkole oraz ich rodziny i najbliższe otoczenie przechodzą kwarantannę.

Dyrektor Przedszkola

Małgorzata Jesionowska

Comments are closed.