DECYZJA

 

Na podstawie art. 11h ust. 1 i 4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1842), w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
– Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.)

                                                                    Polecam

                                 Starostom/Prezydentom Miast/Burmistrzom/Wójtom
z terenu województwa warmińsko-mazurskiego

czasowe zawieszenie działalności, na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, w terminie
od 24 października 2020 r. do 6 listopada 2020 r., w:

 1.  placówkach wsparcia dziennego;
 2.  dziennych domach (z wyłączeniem dziennych domów dla dzieci) i klubach seniora, w tym w placówkach działających w ramach Programu „Senior+”;
 3.  środowiskowych domach samopomocy;
 4.  warsztatach terapii zajęciowej.

Decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu z chwilą jej doręczenia i nie wymaga uzasadnienia.

Pouczenie:

 1. 1. Od niniejszej decyzji przysługuje stronie odwołanie do Ministra Rodziny i Polityki Społecznej,
  Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa, za pośrednictwem Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w terminie 14 dni od dnia jej  doręczenia.
 2. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec Wojewody Warmińsko-Mazurskiego,
  który wydał niniejszą decyzję. Z dniem doręczenia Wojewodzie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania,
  decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, że na decyzję nie może być wniesiona skarga do właściwego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.
 3. 3. Zgodnie z ar 11h ust. 4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczelnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
  innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych niniejsza decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i nie wymaga uzasadnienia.

                                                                                                                          WOJEWODA WARMIŃSKO-MAZURSKI

                                                                                                                                           Artur Chojecki

Comments are closed.